Home

Zkrácená forma studia oboru diplomovaná všeobecná sestra

O to lépe. U nás máte možnost zkrácené formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra za výhodných podmínek. Využijte možnosti studovat na soukromé škole s přátelskou atmosférou a pochopením pro vaše starosti v době studia při zaměstnání. Umíme vám pomoci a děláme to rádi. Celková délka studia je 6 semestrů, tj Tam všude můžete studovat, aby se z vás stala všeobecná zdravotní sestra. Následující článek představí možnosti studia v každém z těchto měst. Stručně o oboru. Obor Všeobecná sestra je na všech školách realizován v programu Ošetřovatelství. Jedná se o tříleté bakalářské studium Informace o podmínkách k přijímání do zkrácené formy studia do oboru Diplomovaná všeobecná sestra Dle zákona č. 201/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání ( zákon o nelékařských zdravotnickýc Zkrácená forma vzdělávání v oboru DVS (4+1) - podrobné informace. 15.2.2018. Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) Informace pro uchazeče (denní i kombinovaná forma vzdělávání) Průběh kombinovaného studia. Publikováno: 15. 2. 2018 16:0 Obor diplomovaná všeobecná sestra, který se studuje po střední zdravotnické škole jeden rok na vyšší odborné škole, bude zřejmě od příštího roku i v kombinované formě, tedy jako studium při zaměstnání. Dosud ho bylo možné studovat jen prezenčně. Je o něj zájem mezi zdravotníky z praxe. Informace včera zazněly na kulatém stole na téma vzdělávání [

Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra (5341N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3, 3,5 Zaměření: Zdravotnické Náplň programu/oboru: Cílem vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra je připravit studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1 - Diplomovaná všeobecná sestra (denní, kombinovaná) Požadavky a podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání. Charakteristika oboru. Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku Podmínky vzdělávání dle pokusného ověřování (zkrácená forma studia) 1. Vstupní podmínky Ke vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímání uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Zdravotnický asistent nebo uchazeči s odbornou způsobilost

53-41-M/03 Praktická sestra, zkrácená večerní forma vzdělávání . Studijní obor poskytuje plnohodnotné středoškolské vzdělání na pozici zdravotnického pracovníka, který bude kompetentní poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a indikace lékaře, dle platné legislativy o nelékařských povoláních v ČR KÓD OBORU 53-41-N/1 - kombinovaná forma (3,5 roku) ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Diplomovaná všeobecná sestra. DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Vyšší odborné, titul DiS. ZAKONČENÍ STUDIA Absolutorium. DÉLKA STUDIA 3,5 roku (kombinované) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠK Zkrácená forma vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra. Od 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a který umožňuje zkrácení studia na zdravotnické VOŠ (médii označováno jako model 4+1) Název vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Kód oboru vzdělání 53 - 41 - N/1. Forma vzdělávání Denní Činnosti, pro které je absolvent připravován: Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají þinnosti podle § 3 odst. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče

Denní forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání . 2. kolo přijímacího řízení - denní i kombinovaná forma vzdělávání. Dne 15. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do. Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství. Učební plán - denní forma 1. a 2. ročník; Učební plán - denní forma 3. ročník; Učební plán - kombinovaná forma Forma vzdělávání: Zdravotně způsobilými pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou uchazeči trpící zejména: 3.1 Podmínkou uzavření studia je dosažení cílů studijního a vzdělávacího programu a splnění předepsaných studijních povinností do doby dané maximální možnou délkou studia Kód oboru. Název studijního oboru. Forma studia. Délka studia. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku. 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Denní. 3 roky 160. 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná. 3 a půl roku. 80. 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra. Denní. 3 roky. 40. 53-41-N/5. Diplomovaná. Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/11 (zdravotnické asistenty - praktické sestry, všeobecné sestry) Profil studia Dvouleté studium s možností individuálního studijního plánu. Dosažení vyššího odborného vzdělání. Oprávnění užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem

Oficiální stránky | Střední zdravotnická škola a Vyšší

Diplomovaná všeobecná sestra. 53 - 41- N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (denní forma studia) Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikační forma studia na vyšší odborné škole. kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra; číslo akreditace: MSMT - 21325/2016 ze dne 20. 6. 2016, s platností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2022; připravuje studenty pro výkon profese všeobecná sestra Součástí studia je ošetřovatelská a odborná praxe v celkové délce 32 týdnů. Klíčové výsledky učení. Absolventi oboru jsou schopni samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, péče o nemocné, handicapované a umírající

Denní forma studia trvá tři roky, kombinovaná tři a půl roku, pro obor diplomovaná všeobecná sestra. U oboru diplomovaná dětská sestra jsou obě formy studia tříleté. Kromě klinických předmětů, jako je vnitřní lékařství, chirurgie, anatomie, pediatrie, první pomoc či ošetřovatelství, navštěvují studenti. forma vzd ělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Tento typ studia je ur čen výhradn ě pro absolventy st ředních zdravotnických škol oboru Zdravotnický asistent a obor ů Diplomovaný zdravotnický záchraná ř, Porodní asistentka a D ětská sestra absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně 1 rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm Forma studia Přijmou 2020/21 Přihl./přij. 2019/20 Přijímací zkoušky Roční školné; Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11: Denní studium 3 roky: 34: 23 / 16 3000 Kč: Ukončení studia: Absolutorium: Firemní ekonomika 63-41-N/11: Dálkové studium 3 roky: 4 Diplomovaná Všeobecná sestra. Tříleté studium zakončené absolutoriem. Ošetřuje pacienty, připravuje je k lékařskému ošetření a starajá se o hlaký chod svého oddělení - bez všeobecných sester se zdravotnictví neobejde

Diplomovaná dentální hygienistka - denní forma studia; Vyšší odborné studium je tříleté, uzavřené absolutoriem a obhajobou absolventské práce. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista - DiS. Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná dětská sestra nachází uplatnění jako odborný. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk Soudní 20, Nymburk 288 00 ID datové schránky: rw3xatb E-mail: info@zdravkanbk.cz Telefon: +420 325 513 103 Mobil: +420 601 566 651 Zřizovatel školy Učební plán oboru vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent pdf215 k­Bpřed rokem. Studijní plány pro studenty vyšší odborné školy. Studijní plán oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná všeobecná sestra pdf255 kB­před roke

Diplomovaná všeobecná sestra Forma studia: kombinovaná forma Kód oboru: 53-41-N/1. Informace o odborné praxi Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem předmětu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče Školné: 3 000 Kč Kód vzdělávacího program: 53-41-N/11 Délka a forma vzdělávání: 3 roky - denní i kombinovaná Dosažený stupeň vzdělávání: ukončeno titulem diplomovaný specialista (DiS.) - psáno za příjmení Domů Obory Diplomovaná všeobecná sestra. Informace o oboru . Kód oboru 53-41-N/11; Období oboru 2020/2021; Ukončení studia Absolutorium; Délka studia 3; Forma studia Denn. Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra (5341N) Forma studia: Denní Délka studia: 3 Zaměření: Zdravotnické Náplň programu/oboru: Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených platnou legislativou. Mohou plnit odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému zdravotní péče, v institucích zajišťujících zdravotní i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i.

Možnosti zkráceného studia - Vyšší odborná škola MILL

Diplomovaná všeobecná sestra - studium na VOŠ. Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestra Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Diplomovaná dětská sestra - studium na VO Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání studia, Praha: ÚKBLD 1. LFUK a VFN, 2004. Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. Název modulu: První pomoc Kód modulu: P - PRP 0

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra - Magazín - Vysoké škol

Studium probíhá v kombinované formě. Studenti, kteří budou přijati do oboru všeobecná sestra v kombinované formě studia a nebudou mít předchozí zdravotnické vzdělání, absolvují v průběhu studia 2300 hodin odborné ošetřovatelské praxe. Odborná praxe je realizována v průběhu studia ve FN Brno Diplomovaná všeobecná sestra (5341N11). Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra (5341N). Forma studia: Denní Diplomovaná všeobecná sestra. Školní rok 2020/2021 - přijímací řízení bez testů. Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.- tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem

Obor Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) Kód. 53-41-N/11. Název oboru. Diplomovaná všeobecná sestra. Typ studia. Vyšší odborné studium. Forma studia. Prezenční i kombinované. Délka studia (roky) 3. Ukončení studia. Absolutorium. Určeno pro. Dívky i chlapce. Poznámky Obor Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) Kód. 53-41-N/11. Název oboru. Diplomovaná všeobecná sestra. Typ studia. Vyšší odborné studium. Forma studia Za mě osobně tedy zejména s časovou náročností studia - pokud je člověk jen asistent a ne všeobecná sestra, tak má (alespoň na 2. LF UK) strašně moc praxe, jeden týden je každý den 7-15.30 praxe, druhý týden je po-st volno a čt a pá od rána do večera škola Forma a délka studia: (2.) ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Informace o přijímání uchazečů do vyššího (až 3.) ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Charakteristika testu přijímací zkoušky. Kontaktní osoba: Petra Bušínová. b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách, Tzn maturantka z gymnázia i ze SZŠ (nynější ZA) získají způsobilost k výkonu povolání po absolvování VOŠ či VŠ - naprosto stejně

 1. Profil oboru. Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci, případně se podílí na výzkumu v.
 2. Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve.
 3. 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. 3 leté denní studium pro absolventy středních škol s maturitou ukončené absolutoriem s diplomem. Škola zřízená krajem. Školné 3000,- Kč ročně (2 splátky: do 15. 9. a 15. 2.)
 4. Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra se uplatní v oblastech ochrany, udržování, navracení a podpory zdraví osob a skupin, při podpoře autonomie a soběstačnosti jejich tělesných, psychických a sociálních životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu.

Zkrácená forma vzdělávání v oboru DVS (4+1) - podrobné

Obor všeobecná sestra bude od příštího roku i v

53-41-M/03 Praktická sestra/zkrácená forma studia (dálkově, 3 roky) 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum . Obory VOŠ: 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra . Délka studia: 4 roky (3 roky dálkově) na SŠ. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po absolvování rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11, denní studium, 3 roky Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 5. května 200/51, Praha 4 - Nusle Veřejná škola, Prah

Diplomovaná všeobecná sestra (5341N11) - VyššíOdbornéŠkoly

 1. PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03. dvouleté dálkové zkrácené maturitní studium . Studium je určeno pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru. Školní vzdělávací program: Praktická sestra (Učební plán dálkového studia) Výuka je plánovaná 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech. Začlenění v oboru bude zohledněno
 2. Délka a forma studia: 3 roky Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evroé unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují: Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech.
 3. Loni bylo na 29 VOŠZ v oboru diplomovaná všeobecná sestra ve všech ročnících celkem zapsáno 2 590 uchazečů, do praxe šlo 522. Dr. Štix zmínil dobu, kdy zdravotnické školy měly obor zdravotnický asistent, dvě třetiny ředitelů měly výhrady k názvu oboru jako zavádějícímu, nepřiváděl studenty do škol
 4. studijní obor Diplomovaná dětská sestra je kvalifikační forma studia na vyšší odborné škole. kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra; číslo akreditace: MSMT - 21311/2018 ze dne 3. 7. 2018, s platností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2025; připravuje studenty pro výkon profese dětská sestra
 5. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista). Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Diplomovaná dětská sestra od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné.

DVS, DDS - zkrácená forma vzdělávání Kód oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra: 3,5 roku: KKOV 53-41-N/41: Diplomovaný nutriční terapeut: 3 roky: KKOV 53-41-N/51: Diplomovaná dětská sestra (ve schvalovacím řízení) 3 roky . Naše škola ve dvou minutách Diplomovaná všeobecná sestra: 53-41-N/1. 3 leté studium: ukončeno absolutoriem: Pro uchazeče o dálkové studium: Praktická sestra / zkrácená forma studia: 53-41-M/03: 3 leté studium: ukončeno maturitní zkouškou: VÍCE V TÉTO KATEGORII Forma studia: denní Absolventka Hanka Tuláčková - studovala obor Diplomovaná všeobecná sestra po maturitě v úplně jiném než zdravotnickém oboru: Ještě jednou moc děkuji, za všechno a především za to, že jste mi tenkrát tolik věřili... nikdy by mne nenapadlo, že bych tohle mohla zvládnout..

Proto je naší vizí rozšíření oboru vzdělávání diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole a budeme schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání. Distanční forma výuky podrobnosti: 4. 11. 2020 Dny vědy - online podrobnosti: 4. 11. které využijete po celou dobu studia Právní forma právnické osoby: Příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Název vzdělávacího programu: Diplomovaná všeobecná sestra Zaměření vzdělávacího programu: - Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeþe Jsou uvedeny v návrhu vzdělávacího programu, str. 2 Diplomovaná všeobecná sestra - kombinované studium 53-41-N/1. Délka studia 3,5 roku. Zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS. Školné činí 5.000 Kč na jedno období. Podmínky pro přijetí pro školní rok 2020/2021 najdete v oddíle přijímací řízení. Práce v oboru je výhodou, nikoli podmínkou přijetí Obor diplomovaná všeobecná sestra, který se studuje po střední zdravotnické škole jeden rok na vyšší odborné škole, bude zřejmě od příštího roku i v kombinované formě, tedy jako studium při zaměstnání. Dosud ho bylo možné studovat jen prezenčně. Je o něj zájem mezi zdravotníky z praxe. Informace včera zazněly na kulatém stole na téma vzdělávání.

Diplomovaná všeobecná sestra szsvzs

Stálo za tím dvouleté úsilí, ale podařilo se: Jihlava bude mít opět vyšší odbornou školu zdravotnickou (VOŠ). Ta vznikla sloučením obchodní akademie, střední zdravotnické školy a střední odborné školy služeb. Akreditaci však získala jen na obor Diplomovaná všeobecná sestra ve dvouletém či ročním studiu Popis Obor diplomovaná dětská sestra vás připraví pro výkon povolání u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, konkrétně na úseku ambulantní a lůžkové péče, domácí péče, zdravotních služeb v dětských domovech pro děti do 3 let věku apod Forma Předpokládaný počet přijatých: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra: denní - zkrácená (2 roky) 20: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra: kombinovaná - zkrácená (2,5 roku) 2

Praktická sestra - zkrácená forma večerního studia

Kód programu Název oboru Forma studia Délka studia 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3,5 roku 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky 53-42-N/11 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 rok Po dokončení studia jde 100 % studentů do zdravotnictví a mnozí pracují v nemocnici i při studiu. Slovenští studenti (u večerní formy) mohou absolvovat v rámci odborné praxe noční směny. U oboru diplomovaná všeobecná sestra praktikují studenti i o prázdninách

Diplomovaná všeobecná sestra

Avšak velice srovnatelné ( bavím se i o navazujících studiu Mgr. Všeobecná sestra ) a na tom si trvám. Vyzkoušela jsem oboje, a proto jsem oprávněna srovnávat. Navíc, v mnoha případech studuje Všeobecná sestra 4 roky střední zdravotnickou školu + 5 let Mgr. studium, což je 9 let Proto je naší vizí rozšíření oboru vzdělávání diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole a budeme schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání. Distanční forma výuky podrobnosti: 2. 11. 2020 Dny vědy - online podrobnosti: 3. 11. 2020 které využijete po celou dobu studia FORMA STUDIA: CENA ZA ŠKOLNÍ ROK: Diplomovaný nutriční terapeut: denní: 25 000 Kč: Diplomovaný nutriční terapeut: kombinovaná: 29 000 Kč: Diplomovaná všeobecná sestra: denní: 19 000 Kč: Diplomovaná všeobecná sestra: kombinovaná: 29 000 K

Využijte aktuální nabídku vysokých škol nabízejících studium při zaměstnání. Volba dálkového (distančního) studia umožní doplnit vzdělání při práci během pravidelných víkendových setkání Pöttingova 2/624, Olomouc 771 00, Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. Za celou dobu svého působení se může škola pochlubit více než 17 000 absolventy. Dnes zde studuje přibližně 750 žáků a studentů.

Druhým je Diplomovaná všeobecná sestra. Tento program vznikl díky úzké spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií Rumburk. Nejprve byl posvěcen ministerstvem zdravotnictví, poté i ministerstvem školství. Je určen všem zájemcům o studium bez ohledu na obor předchozího studia na střední škole Podmínky pro přijetí uchazečů do oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., zkrácená forma vzdělávání. Podle zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a zákona č. 561/2004 Sb., (školský.

Video: DVS/DDS - zkrácená forma vzdělávání - VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Mos

Diplomovaná všeobecná sestra - PRIGO Vyšší odborná škol

Praktická sestra, Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra. 53-41-M/03 Praktická sestra (denní). (Praktická sestra) kód oboru: 53-41-M/01 forma studia: denní stupeň vzdělání: střední s tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné.. PRAKTICKÁ. Dálková forma studia se bude otevírat až ve šk. r. 2006/07. Škola usiluje o spolupráci s některou VŠ. Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru sociální práce a sociální politika na FSS Brno, FF Praha aj Diplomovaná všeobecná sestra kód oboru vzdělávání: 53-41-N/1. kód vzdělávacího programu: 53-41-N/11 denní forma studia délka vzdělávání: 3 roky Diplomovaná všeobecná sestra kód oboru vzdělávání: 53-41-N/1. kód vzdělávacího programu: 53-41-N/11 kombinovaná forma studia délka vzdělávání: 3,5 le 2. Vyšší odborná škola Vyšší stupeň vzdělávání Jedná se o pomaturitní tříleté studium (denní a kombinovaná forma studia při zaměstnání) zakončené absolutoriem. Absolventi tohoto studia získávají titul Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra a mohou samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým i větším dětem a ve spolupráci s lékařem se. k výkonu zdravotnické profese všeobecná sestra. Ke studiu se mohou hlásit absolventi středních nebo vyšších odborných zdravotnických škol. Absolventi VOŠ zdravotnických, studijního programu Diplomovaná všeobecná sestra, mohou absolvovat zkrácené studium. Během studia mohou sestry navíc získat specializaci komunitní sestra

Přijímací řízení VOŠZ - Střední zdravotnická škola a Vyšší

Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola

v oboru Všeobecná sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, Porodní asistentka, Diplomovaná porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Diplomovaný zdravotnický záchranář 1 týden (40 hodin) Odborné ošetřovatelské praxe - termín si stanoví student individuáln Název studijního oboru. Standardní doba studia v akad. rocích / forma studia. Bc. NMgr. Ph.D. B 5341. Ošetřovatelství. Všeobecná sestra*** 3 P, K* Ošetřovatelství. General Nurse (AJ) 3 P, K* B 5349. Porodní asistence. Porodní asistentka*** 3 P : B 5345. Specializace ve zdravotnictví. Zdravotní laborant. 3 P : Zdravotnický. studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách. Akreditované bakalář-ské studijní programy ošetřovatelství oboru všeobecná sestra jsou realizovány pouze na univerzitách a vysokých školách. Všechn Dodržení počtu hodin v oboru Diplomovaná všeobecná sestra Dodržet počet hodin v teoretickém i praktickém vyučování dle § 4 odst. 3 a), b) vyhl. č. 39/2005 Sb. a metodického pokynu ve vztahu k praktickému lékařství, péči o matku a novorozence , intenzivní péči

Diplomovaná všeobecná sestra - studium na VO

VOŠZ Brno - vyšší odborná škola zdravotnická, všeobecná

Diplomovaná všeobecná sestra - Internet P

Diplomovaný zdravotnický záchranář - Jiná forma. Diplomovaná všeobecná sestra - Denní Druh studia : Vyšší odborné Ukončení studia : Absolutorium Kód oboru : 53-41-N/11. VZŠ poskytuje vzdělání v oboru 53-51-07/00 Diplomovaná všeobecná sestra, a to v denní i dálkové formě. Osnovy a učební plány oboru Diplomovaná všeobecná sestra schválilo MŠMT v dohodě s MZ ČR dne 27. 5. 1996 pod č. j. 20385/96-23, s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Studijní obor: LF 5341R009 VS Všeobecná sestra Forma studia: bakalářské kombinované Tříleté bakalářské studium připraví absolventku/ta k výkonu profese všeobecná sestra pro novou koncepci ošetřovatelství v transformovaném systému zdravotní péče v souladu s doporučením pro země Evroé unie oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Vyšší odborná škola zdravotnická Diplomovaná všeobecná sestra 53 -41 N/001 320 3,5 letý obor 53-41-N/007 Diplomovaná dentální hygienistka 240 3 letý obor 53-43-N/003 Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma vzdělávání) 8 Dále pokračuje studium denní v oborech zdravotní a dětská sestra a porodní asistentka. Rok 1955-56 znamená změnu - nové žákyně nastupují do čtyřletého studia oboru zdravotní a dětská sestra, nově zavedeny jsou roční kurzy pro NZP oborů pěstounka, sanitářka a zubní instrumentářka. Celkový počet žáků je 266 Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia; Diplomovaná dětská sestra: VOŠ Prezenčn Vyšší odborná škola (IZO 110030842) Kód oboru. Délka Ukonč. Forma Druh studia studia studia studia. Název oboru. Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zdravotnický záchranář. 3.

SZŠ Ml.Boleslav Diplomovaná všeobecná sestra

Předpokládaný počet studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra ve školním roce 2016/2017 je 170, což představuje náklady 510 tis. Kč pro rok 2017. Zdravotnictví ve Zlínském kraji je zajišťováno především prostřednictvím krajských nemocnic (Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín) - nejasnosti v legislativě na oboru Diplomovaná všeobecná sestra - zkrácená verze - zařazení školy jako kulturní památka ČR - tvorba ŠAP - koordinátor Mgr. Šárka Vargová dálková forma vzdělávání Kód a název oboru Počet žáků v oborech VOŠ Počet tříd Průměrný počet žáků na skup. k 30. 9. 2016 k 31. 8 VOŠZ umožňuje studovat v oboru diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný farmaceutický asistent a dalších oborech. Máme moderně vybavené jazykové učebny, laboratoře a nově vybavené učebny pro výuku odborných předmětů. Střední zdravotnická škola, SZŠ: - délka studia 4 až 5 le

 • Billy idol break it up.
 • Polední menu benešov.
 • Tip cars.
 • Cvičení po porodu diastaza.
 • Kreslené vtipy velikonoce.
 • Hippies kostým pánský.
 • Betlémská kometa.
 • Turnaj lokomotiva brno.
 • Alergologie bohumín.
 • Kam darovat dětské oblečení brno.
 • Čína prezident 2018.
 • Šestidenní válka referát.
 • Appaloosa cena.
 • Živnost fotograf.
 • G8 hudební skupina.
 • Korková plovoucí podlaha výprodej.
 • Teorie velkého třesku 10x20.
 • Otok prstu po úrazu.
 • Bbch 12 14.
 • Viscerální tuk měření.
 • Komínové sestavy.
 • Práce s třídním kolektivem.
 • Odletaji vrany.
 • Schindlerova továrna krakov vstupenky.
 • Krvácení v těhotenství 3. trimestr po sexu.
 • Jak poznat kvalitní ponožky.
 • Seznamky pro nezadané zdarma.
 • Dokument o ufo.
 • Letní kina praha program.
 • Veterina cesky brod.
 • Brambory cuketa paprika.
 • Koňské všenky.
 • Katy perry wikipedia.
 • Nejlepší k narozeninám.
 • Florsalmin na zuby.
 • Hemangiom jater mkn.
 • Sazenice zeleniny eshop.
 • Jaroslav kaňkovský smrt.
 • Plat učitele ve finsku.
 • Oc chodov parkování.
 • Bentley configurator.